ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraak afzeggen.

Afspraken dienen een werkdag van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Afspraken die op maandag gepland staan, dient u de vrijdag ervoor te annuleren. U kunt ons informeren over uw afwezigheid via iwisch@zeelandnet.nl of u kunt ons bellen ( 0651879109) Indien u niet tijdig afmeldt dan wordt er 50 euro, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Hiervoor krijgt u een aparte factuur. Deze kunt u niet bij uw verzekering declareren.

Niet op de intake verschijnen.

Indien u niet op de intake verschijnt rekenen wij hier 50 euro voor. Dit kunt u helaas niet declareren. U krijgt dan via ‘Amor en Psyche’ een rekening toegestuurd.

Aanvullende voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.
Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst, maar en opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de voorwaarden van een aanvullende verzekering. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
‘Amor en Psyche’ is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt per zitting een factuur.

Betalingsvoorwaarden:

Bij beëindiging van de behandeling zal u persoonlijk de factuur van de behandeling krijgen. Deze dient u binnen 30 dagen te betalen. U kunt deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u (een deel) vergoed. Na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn is uw behandelaar gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen, en worden eventuele incassokosten op u verhaald.
De therapeut is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal afspraken, zoals die gelden bij de NVPA, De RBCZ en de SCAG.
Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Uitzondering hierop is intercollegiaal overleg en intervisie en supervisie. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.

Dossiervoering en inzagerecht:

Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden (dossierplicht). Dit dossier staat op een externe server, waardoor de gegevens niet op de computer van de praktijk worden opgeslagen. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar. Als cliënt heeft u recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van uw dossier en recht op afschrift (tegen een administratieve vergoeding). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Voor beide partijen is het prettig als u daarvoor van tevoren een afspraak maakt.
Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek.

Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:

Consulten die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 50,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Deze no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt hiervoor een aparte factuur. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

Beëindiging van de Overeenkomst:

De overeenkomst is beëindigd zodra de behandeling is afgelopen, de behandelaar stelt de cliënt hiervan in kennis tenminste op de voorlaatste sessie mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. De cliënt is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de behandelaar
Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van de NVPA, dan zijn de voorwaard van de NVPA van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen behandelaar en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven) U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Klachten:

Heeft u een klacht over de behandeling van ‘Amor en Psyche’? U kunt bij de NVPA, RBCZ en de SCAG meer informatie vinden over het indienen van een klacht.
Gegevens voor de verzekering:
Wanneer u informeert voor eventuele vergoedingen bij uw verzekering, dan kunt u de volgende gegevens over ‘Amor en Psyche’ aanleveren:


Amor en Psyche
Hellebardierstraat 6,
4381 JZ Vlissingen

AGB-code onderneming: 94059357.
AGB-code therapeut: 94011733.

Telefoonnummer: 06 518 791 09
iwisch@zeelandnet.nl

Basis-GGZ of specialistische GGZ?

Hieronder kunt u 2 verschillende versies aantreffen over de werkwijze en betaling binnen Psycholoog Nederland. Na de telefonische screening wordt u ingedeeld in basis-GGZ of SGGZ.

Basis-GGZ

Intake en zorgtraject

Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee.
De meeste behandelingen bij Psycholoog Nederland worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. U heeft dan wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM diagnose ( het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Er zijn verschillende trajecten die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). De indeling en bijbehorende tarieven voor 2018, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), kunt u via deze link vinden:

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to- ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan uw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Zorgtrajecten

In de basis-GGZ wordt er per traject gedeclareerd en niet per sessie. Wanneer de psycholoog geen extra zaken moet verrichten ( bijvoorbeeld extra brieven opstellen, langere sessies, telefonisch contact) dan zijn de trajecten ongeveer als volgt. kort traject —> 3 t/m4 sessies. Middel traject —> 5 t/m 7 sessies. Intensief traject —> 8 t/m 10 sessies. Dat houdt dus in dat wanneer je bijvoorbeeld een middel traject afneemt bij 7 sessies hetzelfde factuurbedrag ontvangt als bij 5 sessies.

* een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken
** een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd (totaal 90 minuten)

Betaling

Zorgverzekeraar: contractvrije zorg
Wij hebben ervoor gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat houdt financieel het volgende in: Indien u geen restitutiepolis en/of vrije zorgkeuze polis hebt, dan is er een eigen bijdrage. Wij willen je hierbij tegemoet komen en verlagen het factuurbedrag naar het ‘marktconform tarief’ dat jouw verzekering hanteert. U betaalt dan mogelijk tussen 0% en 30% van de factuur. Dat heet de eigen bijdrage. De enige uitzondering hierop zijn de budgetpolissen. Zij kunnen wel eens lager uitvallen (rond de 35%)

  • Zelf indienen –> Dat gebeurt bij onderstaande verzekeraars:
  • CZ groep (Ohra, Delta Lloyd, CZ, CZ-direct
  • Menzis ( Anderzorg, Hema, PMA, Menzis)
  • DSW (DSW, InTwente, StadHolland

Je ontvangt eerst een factuur van Famed met het gehele bedrag van het traject. Deze kun je dan bij jouw verzekering indienen. Vervolgens krijg je een percentage van de factuur terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een gewone basisverzekering kan dit ongeveer 75% zijn. Je krijgt het bedrag dan van jouw verzekering op je bankrekening. Vervolgens kan je de factuur van Famed betalen.

Wij dienen in—> Wij hebben voor een betaalregeling met Achmea, multizorg en VGZ gezorgd. Wij dienen de factuur bij de volgende verzekeraars zelf eerst in:

  • Achmea (Zilveren kruis, FBTO, Interpolis, zilveren kruis Ziezo, Prolife, Avero, OZF, IK!, IAK, Kiemer)
  • VGZ ( univé, bewust, IZZ, IZA, Zeker, Naytional Academic, United Consumers, Promovendum, Besures, UMC, VGZ)
  • Multizorg ( ONVZ,PNO, VVAA, ZOrg en Zekerheid, AZVZ, Ditzo, de Amersfoortse, Sallend zorgverzekeringen, Zorgdirect)

Dat houdt het volgende in:
Wij sturen de factuur rechtstreeks naar jouw verzekering. Zij keren het bedrag aan ons uit waar jij recht op hebt. Dat kan 100% zijn bij een restitutiepolis of rond de 75% bij een gewone basisverzekering.
Je krijgt dan vervolgens een factuur ( van Famed) voor de eigen bijdrage. Dat is het resterende bedrag dat wij niet van jouw verzekering hebben ontvangen.

Zelf betalen
Het intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd (totaal 90 minuten) en bedraagt 150 euro. Een sessie duurt 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd en bedraagt 110 euro.
Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekering. U betaalt 175 euro voor 1 sessie (5 kwartier).

Vergoeding via werkgever/eigen bedrijf
Het UWV of werkgevers hebben speciale regelingen. De kosten via uw eigen bedrijf declareren behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk naar het andere deel van ons bedrijf voor meer informatie over werkgeverstrajecten (http://amorenpsyche.nl/)

Specialistische GGZ

Intake en zorgtraject
Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee.

De meeste behandelingen bij Psycholoog Nederland worden vanuit het basispakket vergoed. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. Indien het gaat om een heraanmelding van de Generalistische Basis GGZ naar de Specialistische GGZ heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM-diagnose (het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij heraanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Specialistische GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de diagnostiekfase bepaald welk zorgpad je gaat bewandelen. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to- ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan uw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Tijdens de behandeling ontvangt u een factuur voor de eigen bijdrage.

Kosten van intake en behandeling
Er zijn twee opties om de behandeling te betalen:

Zorgverzekering: contractvrij
Wij hebben ervoor gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat houdt financieel het volgende in: Indien u geen restitutiepolis en/of vrije zorgkeuze polis hebt, dan is er een eigen bijdrage. Wij willen je hierbij tegemoetkomen en verlagen het factuurbedrag naar het ‘marktconform tarief’ dat jouw verzekering hanteert. Normaliter betaalt u dan mogelijk tussen 0% en 30% van de factuur. Dat heet de eigen bijdrage. Psycholoog Nederland is bereid een deel van de eigen bijdrage voor onze rekening te nemen. Wij vragen in dat geval een eigen bijdrage van 100 euro voor de diagnostiekfase, en 125 euro voor de behandelfase. Dit is dus bij elkaar 225 euro eigen bijdrage. Bij een heraanmelding ( van basis-ggz naar specialistische ggz) binnen onze instelling betaald u 150 euro eigen bijdrage. Indien u een vrije keuze polis heeft ( restitutiepolis) dn is er geen eigen bijdrage.
Om het direct bij je zorgverzekering in te dienen en er geen factuur bij jou terecht komt sturen we een akte van cessie naar je toe. Hierin geef je ons toestemming om rechtstreeks bij je zorgverzekeraar te declareren. Wij hebben voor een betaalovereenkomst met Achmea (Zilveren kruis, FBTO, Interpolis,zilveren kruis Ziezo, Prolife, Avero, OZF, IK!, IAK, Kiemer), waardoor een akte van cessie bij voorgenoemden niet noodzakelijk is.
Het werkt als volgt: wij sturen de factuur rechtstreeks naar de verzekering. Zij keren het bedrag aan ons uit. Je krijgt vervolgens een factuur (van Famed) voor de eigen bijdrage. Voor meer info over vergoedingen zie: https://psycholoognederland.org/aanmelden-vergoeding/

Vergoeding via werkgever/eigen bedrijf
Het UWV of werkgevers hebben speciale regelingen. De kosten via uw eigen bedrijf declareren behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk naar het andere deel van ons bedrijf voor meer informatie over werkgeverstrajecten (http://www.psycholoognederland.org/re-integratie).

Scroll naar boven